კურსის შესახებ

კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ როგორ მართოთ კორპორაციული ფინანსები ეფექტურად სასურველი შედეგების მისაღწევად. გაეცნობით: აუდიტის შინაარს, მიზანს, სარგებელს, ეტაპებსა და აუდიტორული დასკვნის სახეებს. კურსი შედგენილია საქართველოს აუდიტის სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსისა და FinanceHouse.ge-ს დამფუძნებლის - თორნიკე შერმადინის-მიერ.

Course curriculum

 • 1

  კორპორაციული ფინანსები და აუდიტი

  • შესავალი

  • ფულის დროში ღირებულება

  • ფულის დროში ღირებულება (მეორე ნაწილი)

  • ფულის დროში ღირებულება

  • საინვესტიციო გადაწყვეტილებები

  • საინვესტიციო გადაწყვეტილებები

  • კაპიტალის სტრუქტურა

  • კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება(WACC)

  • ხარჯების კატეგორიები

  • ნულოვანი მოგების ანალიზი

  • ნულოვანი მოგება (BEP)

  • სენსიტიურობის ანალიზი

  • საბრუნავი კაპიტალის მართვა

  • საბრუნავი მარაგების მართვა

  • აუდიტის შინაარსი

  • ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონი

  • აუდიტის დასკვნის სახეები და შინაარსი

  • არსებითობის კონცეფცია

  • აუდიტი

  • აუდიტორული პროცედურების დაგეგმვა

 • 2

  ტესტი

  • კორპორაციული ფინანსები და აუდიტი

კორპორაციული ფინანსები და აუდიტი

გაიგე მეტი კორპორაციულ ფინანსებსა და აუდიტზე!