კურსის შესახებ

გაიარეთ ბიზნესკურსი და გაიგეთ, როგორ ხდება ბიზნესში მდგრადი პრაქტიკების დანერგვა, გამოიწვევს თუ არა ეს პროცესი წვდომას საერთაშორისო ბაზრებზე, დანახარჯების შემცირებას და გარემოზე ნეგატიური ზეგავლენის მინიმუმამდე დაყვანას. ასევე მოისმენთ გარემოსდაცვით სტანდარტებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან თემებს კურსი მოამზადა მწვანე ეკონომიკის ექსპერტმა ოთარ ანთიამ

კურსი

 • 1

  მდგრადი ეკონომიკა

  • ოთარ ანთია - შესავალი

  • ოთარ ანთია - მდგრადი განვითარების კონცეფციის არსი

  • ოთარ ანთია - კლიმატის ცვლილების გავლენა ბიზნესზე

  • ოთარ ანთია - მდგრადი ბიზნეს მოდელები ნაწილი პირველი

  • ოთარ ანთია - მდგრადი ბიზნეს მოდელები ნაწილი მეორე

  • ოთარ ანთია - რესურს ეფექტიანობა და სუფთა წარმოება

  • ოთარ ანთია - გარემოსდაცვითი მართვის სისტემები

  • ოთარ ანთია - გარემოსდაცვითი სტანდარტები

  • ოთარ ანთია - ენერგოეფექტურობა ბიზნესში

  • ოთარ ანთია - მდგრადობა და ახალი პერსპექტივები

  • ოთარ ანთია - მდგრადი ფინანსები